Skip to main content

Posts


题由开篇点

人生有缘千里见,进我空间且听谈:

清风爽人却有日,凉月沁心永无边。

人生能得一二三,何必强求七八烦?

世事古来自难全,不如安闲一亩田。